4 نوع فلاشینگ روغن و زمان استفاده از آن هافیلتراسیون مدار

 این فرآیند زمانی انجام می شود که سیستم در حال کار است و پمپ های سیستم در الگوی  جریان عادی خود کار میکنند.معمولا شامل یک مدار تصفیه ی خارجی بر روی مخزن می باشد. بسیاری از پرسونل نگهداری و تعمیرات این فرآیند را به علت دست یابی به سطح تمیزی پایین تر از نرمال و یا مشخصات تعیین شده ی سازنده ،فلاش روغن میداند. این فرآیند زمانی مناسب است که نگهداری دوره ای که به زمان، مقدار مخزن و تمیزی آن ، تعویض روغن/فیلتر محدود است، انجام می گیرد. این فرآیند را در زمان شکستگی لوله ها و یا خرابی یاتاقان ها انجام ندهید.

شست و شو / تمیز کردن

این فرایند زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که سیستم را با یک سیال خنثی و یا روغن پر می کنند. مراحل آن شامل خالی کردن سیستم، پر کردن مخزن تا حد کمینه ی سطح مدار و استفاده از پمپ سیستم برای گردش درآودن در مسیر نرمال جریان، می باشد. عموما، این فرآیند زمانی که تمامی روغن را در زمان تعویض، عوض میکنیم و یا از شوینده ها برای پاک کردن آلودگی های سیستم استفاده می کنیم، بکار گرفته می شود. سطح تمیزی این روش عموما با شمارش ذرات تعیین می شود. معمولا اگر فرآیند وارنیش زدایی در میان است بهتر است که از یک دسته آزمایش هم استفاده شود.

فلاش سیستم

این نوع از فلاشینگ زمانی که پمپ ها سیستم در کارهستند استفاده می شود. این روش نیازمند نصب یک بایپس در حوالی تمام اجزا و قطعات حساس مانند یاتاقان ها، شیر کنترل، و همچنین حذف تمام صفحات اورفیس و یا هر قطعه ای که در سیستم توسط فلاشینگ صدمه میبیند، می باشد. بررسی چشمی مدیا همراه با شمارنده ی ذرات برای تعیین سطح تمیزی این روش مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآیند برای اعمال نگهداری سبک مناسب است اما از استفاده ی این  فرآیند برای واحد های بحرانی که می توانند تا قبل از دوره ی تعمیرات فاکتور خاموشی باشند خودداری کنید.

فلاش روغن با سرعت بالا

بسیاری بر این باورند که سرعت های بالا با رسیدن به جریان آشفته امکان پذیر است. جریان مغشوش در عدد رینولد بالا رخ می دهد و نیروی اینرسی بر آن حاکم است که تمایل به تولید و تغییر جهت جریان و اغتشاش در درون لوله دارد. این فرآیندکمک می کند که مواد روی دیواره های لوله ها شکسته و جدا شود. اگر سرعت کافی به سیستم داده نشود، روغن به صورت جریان آرام  حرکت می کند، و مسیر کمترین مقاومت را می پیماید و تمام آلودگی های دیواره ها را باقی می گذارد که موجب خرابی می شود.  عدد رینولد 4000 کمترین نرخ جریان است که باعث مغشوش شدن سیال می شود. با این حال ، در 99% مواقع، این عدد آشفتگی مناسبی برای حمل کردن ذرات آلاینده نیست.

در زمانی که فلاشینگ با سرعت بالا انجام می دهید هدف را دو تا سه برابر جریان اصلی و نرمال قرار دهید و اگر مقدور هست عدد رینولدز را 20000 قرار دهید.

فلاشینگ با سرعت بالا شامل سیستم بایپس پمپ می باشد و واحد جداگانه ای را بکار می گیرد. و مانند فلاشینگ سیستم ، نیازمند نصب یک بایپس در حوالی تمام اجزا و قطعات حساس مانند یاتاقان ها، شیر کنترل، و همچنین حذف تمام صفحات اورفیس و یا هر قطعه ای که در سیستم توسط فلاشینگ صدمه میبیند، می باشد.